,

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Advocatuur

Berntsen Mulder Advocaten Alphen aan den Rijn 1 januari 2019

1. Algemeen

Berntsen Mulder Advocaten (“BMA”) is een maatschap waarvan de vennoten zowel natuurlijke personen als besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (kunnen) zijn. Op verzoek wordt een lijst van de vennoten verstrekt.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan BMA, tenzij ten aanzien van specifieke opdrachten daarvan schriftelijk wordt afgeweken. De algemene voorwaarden worden mede bedongen ten gunste van de aan BMA gelieerde Stichting Beheer Derdengelden Berntsen Mulder Advocaten.
2.2 Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de vennoten van BMA, de bestuurders en (middellijk) aandeelhouders van de hiervoor onder artikel 1 genoemde besloten vennootschappen en van al degenen die voor BMA werkzaam zijn.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst van opdracht inzake (juridische) dienstverlening tussen BMA als opdrachtnemer en de cliënt als opdrachtgever komt eerst tot stand nadat de opdracht door BMA schriftelijk is aanvaard, dan wel, bij gebreke daarvan, doordat BMA daadwerkelijk werkzaamheden ten behoeve van cliënt uitvoert.
3.2 Elke opdracht komt tot stand tussen cliënt en de maatschap BMA als zodanig. Dit is ook het geval indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat de opdracht door een specifieke persoon zal worden uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404, 407 lid 2 BW wordt terzijde gesteld.

4. Aard en uitvoering van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst van opdracht houdt een inspanningsverbintenis voor BMA in. Elke opdracht wordt door of vanwege BMA naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht uitgevoerd. Uit de aard van de opdracht wordt een bepaald resultaat nimmer gegarandeerd.
4.2 Bij de uitvoering van de opdracht is BMA gebonden aan de door de overheid en/of de Nederlandse Orde van Advocaten aan de advocatuur opgelegde (gedrags)regels. Informatie ter zake is desgevraagd te verkrijgen bij BMA of de Nederlandse Orde van Advocaten te
’s-Gravenhage.
4.3 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt BMA welke medewerker het meest geschikt wordt geacht de opdracht uit te voeren.
4.4 Bij verschil van inzicht omtrent de wijze van behandeling van de zaak heeft Berntsen Mulder Advocaten het recht de opdracht te beëindigen.

5. Gegevensverstrekking

5.1 De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan BMA aangeeft of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BMA worden verstrekt.

5.2 Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft BMA het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.
5.3 Alle aan een cliënt of bepaalde opdracht gerelateerde informatie wordt door BMA vertrouwelijk behandeld, tenzij de cliënt toestemming voor verder gebruik verstrekt.
5.4 Wet- en regelgeving noopt BMA zich te vergewissen omtrent de identiteit van haar cliënten (en bestuurders van de rechtspersonen, indien de cliënt een rechtspersoon is). Cliënt kan gevraagd worden zich te identificeren aan welk verzoek cliënt prompt zal voldoen. De cliënt stemt ermee in dat BMA desgewenst de persoonsgegevens (vertrouwelijk) bewaart in haar administratie.
5.5 Nadat de opdracht is geëindigd, worden door BMA in het kader van de opdracht verkregen gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn (thans 5 jaar) opgeslagen, na een jaar bij een extern archiefbeheerder. BMA is gerechtigd de cliënt die afschriften van dossiergegevens uit het archief verstrekt wenst te krijgen, kosten die daarvoor worden gemaakt in rekening te brengen. Aan het einde van de bewaartermijn is BMA gerechtigd gearchiveerde gegevens te vernietigen.

6. Inschakelen van derden

6.1 BMA zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BMA zal (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand en bij het inschakelen van haar vaste medische adviseurs) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met cliënt. Iedere aansprakelijkheid van BMA voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten, tenzij BMA opzet of grove schuld kan worden verweten.
6.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van/namens de cliënt willen beperken, gaat BMA ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de cliënt de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de cliënt te aanvaarden.

7. Honorarium, et cetera

7.1 Tenzij partijen ten aanzien van de vergoeding van de door BMA in opdracht van de cliënt verrichte werkzaamheden anders overeenkomen, is BMA gerechtigd om de cliënt voor de door haar verrichte werkzaamheden een honorarium vermeerderd met kantoorkosten, verschotten, reiskosten en BTW in rekening te brengen.
7.2 Het in een tijdvak verschuldigde honorarium wordt bepaald door het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren, in tijdseenheden afgerond op zes minuten, te vermenigvuldigen met het geldende uurtarief van BMA. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk aan de cliënt bevestigd. De hoogte van dit uurtarief wordt jaarlijks met ingang van de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar opnieuw vastgesteld en bij de eerstvolgende declaratie aan cliënt medegedeeld.
7.3 De kantoorkosten worden berekend als een percentage van het geldende uurtarief en strekken tot vergoeding van niet nader te specificeren kosten van porto, communicatie, ondersteuning, et cetera. Het geldende percentage wordt op gelijke voet kenbaar gemaakt als het geldende uurtarief.
7.4 Verschotten betreffen de kosten van derden, griffierecht, et cetera.

8. Betaling

8.1 De cliënt zal declaraties binnen veertien dagen na factuurdatum (= vervaldatum), zonder enig beroep op korting, opschorting of verrekening, betalen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie aangegeven bankrekeningnummer.
8.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is cliënt van rechtswege in verzuim. De opeisbare hoofdsom wordt in dat geval vermeerderd met 1 % rente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening. Indien cliënt rechtens in verzuim komt te verkeren is BMA gerechtigd tot aansporing van nakoming een boete ad 15% van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen.
8.3 Indien BMA genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is BMA eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de cliënt door te berekenen.
8.4 Door BMA ontvangen betalingen worden op de eerste plaats in mindering gebracht op achtereenvolgens de verschuldigde boete, kosten, rente en op de declaraties die het langste openstaan, zelfs al vermeldt de cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere declaratie.
8.5 Totdat algehele betaling van de openstaande (voorschot)declaratie heeft plaatsgevonden, is BMA gerechtigd om haar prestatie op de schorten, daaronder tevens begrepen de werkzaamheden voor andere opdrachten van cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.
8.6 BMA heeft het recht om alle bescheiden die zij vanwege de cliënt onder zich heeft, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.
8.7 Indien BMA een overeenkomst van opdracht aangaat met twee of meer personen, dan zijn deze personen allen jegens BMA hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst.

9. Voorschot

BMA heeft te allen tijde het recht om de cliënt een voorschot voor honorarium, kantoorkosten, verschotten en BTW in rekening te brengen. Het door de cliënt betaalde voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

10. Derdengelden

10.1 Gelden die BMA ten behoeve van de cliënt ontvangt, dan wel van de cliënt in diens opdracht aan derden te betalen, worden gestort op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Berntsen Mulder Advocaten (de “Stichting”). Over deze gelden wordt geen rente vergoed, tenzij uit de geldende statuten van de Stichting anders voortvloeit.
10.2 Aan de cliënt toekomende gelden worden binnen veertien dagen onder verrekening met eventueel door de cliënt aan BMA verschuldigde bedragen, tot welke verrekening met de Stichting krachtens door cliënt bij het aangaan van deze overeenkomst van opdracht onherroepelijk gegeven machtiging te allen tijde bevoegd is, overgemaakt op een door cliënt aan te geven bankrekening.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Enige aansprakelijkheid van BMA is steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald (dekking tot 1.000.000 euro) vermeerderd met het bedrag van een van toepassing zijnde eigen risico.
11.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over mocht gaan of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BMA beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden voor de aansprakelijkstelling door de cliënt verschuldigd honorarium.
11.3 De cliënt is uitsluitend gerechtigd BMA aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen doen.

12. Overmacht

12.1 Ingeval van overmacht is BMA gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.
12.2 Onder “overmacht” aan de zijde van BMA wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid, waarmee BMA ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de cliënt kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij BMA, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever, dan wel het ontbreken van medewerking door de opdrachtgever, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.

13. Geschillenbeslechting

13.1 Elke klacht over de door BMA gegeven dienstverlening wordt ingediend bij het bestuur van de maatschap die zal zorgdragen voor adequate afwikkeling daarvan. Komen partijen in onderling overleg niet tot een oplossing, dan staat het de cliënt vrij een klacht in te dienen bij de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Den Haag.
13.2 Procedures zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

14. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst van opdracht tussen BMA en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
15. Wijziging van de voorwaarden
BMA is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. BMA zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan cliënt toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de cliënt in werking zodra hem deze wijzigingen kenbaar zijn geworden.


De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag, Team Handel, onder depotnummer 7/2019.


U kunt onze Algemene Voorwaarden in PDF downloaden via deze link.

Vragen?

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden?

Neem contact op

Ons team

Dylan Helmich

Jurist

0172 - 49 43 45

mr. Jeroen Thiele

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Jos van Bohemen

Advocaat arbeidsrecht

0172 - 42 71 94

mr. Jasper van de Graaf

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Matthijs Mulder

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Madhavi Nagessersing

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

mr. Sylvia van der Salm

Advocaat ondernemingsrecht

0172 - 49 43 45

Tips en tools

NOW check

Heeft het zin om uw zaak aan te melden? Controleer het hier. Doe de NOW check.

Doe de check arrow_forward
NOW calculator

Bereken hier de hoogte van uw tegemoetkoming (incl. voorschot).

Maak uw berekening arrow_forward
NOW aanvraag indienen

Vraag hier direct uw tegemoetkoming loonkosten aan

Dien aanvraag in arrow_forward